# جملات_زیباو_پرمعنی

آن سوی همه ی دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنگی ها

    آن سوی همه ی دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنگی ها،خــــُــــــــــــــــــــــــــــــــدایی هستکه داشتنش،جبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ی نداشتن هاست"..
/ 4 نظر / 24 بازدید