قهر کردن...

با او قهر کرده ایم اما دلمان می خواهد آشتی کنیم دلمان برایش تنگ شده و
دوست داریم دو کلمه حرف  بزنیم اما غرورمان اجازه نمی دهد و… قهر کردن یکی
از مهم ترین اتفاقاتی است که همه تجربه کرده اند. قهر هایی که همیشه به
آشتی ختم نشده است و توانسته رابطه چندین ساله بین دو نفر را به طور کلی
خراب کند. پس گاهی باید این قهر کردن ها را جدی گرفت و بی خیال نشد!!!

گل اگر خار نداشت ،
دل اگر بی غم بود ،
اگر از بهر پرستو قفسی تنگ نبود ،
اسارت قهر آشتی همه بی معنا بود . . .

/ 3 نظر / 25 بازدید
ساحل

امروز آرزویم این بود صبح باصدای زنگ در بیدار شوم پستچی باشد برایم با پست سفارشی بسته ای رسیده باشد کاغذ را امضا کنم و بسته بزرگ را تحویل بگیرم در را ببندم و بسته را باز کنم تو در آن باشی زودی بیایا...متن جدید گذاشتم

ساحل

برای منم پیش اومده...[ناراحت]

رد مستر

slm وب سایت جالبی دارید موفق باشید مینا