داستانهای کوچک

زندگی کوتاه است...تا زمانی که دندان دارید لبخند بزنید!

ﻣﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﻧﺎﻟﯿﺪ. ﭘﯿﺶ ﺍﺳﺘﺎﺩﯼ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﻏﻢ ﻭ ﺭﻧﺞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﻫﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ.ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺍﺏ ﻧﻤﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩ ﺍﻭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺰﻩ ﺍﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ؟ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻮﺭ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻭﯼ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻭﯼ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺏ ﺑﻨﻮﺷﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺰﻩ ﺍﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ؟ ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮﺩ. ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ ﺷﻮﺭﯼ ﺁﺏ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ. ﺷﻮﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺁﺏ ﯾﮑﯽ ﻭﻟﯽ ﻇﺮﻓﺸﺎﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ. ﺳﺨﺘﯽ ﻭ ﺭﻧﺞ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺰﻩ ﺍﻧﺮﺍ ﺗﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺭﻧﺞ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻟﺎ ﺑﺮﺩﻥ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻭ ﺩﺭﮎ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺳﺖ.موضوع مطلب : داستان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ!!!

ارسال شده در: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦ :: ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ :: توسط : داستانهای کوچک

نام خوش بو

یکی از عارفان روزی در راه کاغذی دید که نام مبارک پروردگار در آن نوشته شده بود ومردم پابر آن می نهادند و می گذاشتند.ایستاد و کاغذ را بر گرفت و آن کاغذ را معطر گرداند واندر شکاف دیوار نهاد تا از آسیب پای رهگذران در امان باشد.                                       

مدت ها گذشت. شبی به خواب دید که ندایی به او می گوید :ای دوست!نام من خوش بو کردی و مرا بزرگ داشتی وحرمت نهادی. مانیز نام تومعطر گردانیم در دنیا وآخرت تو را بزرگ و گرامی خواهیم داشت.موضوع مطلب : حکایت!!!

ارسال شده در: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٩ :: ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ :: توسط : داستانهای کوچک